Co zde najdete:

  • originální dětské oblečení plné veselých zvířátek, autíček, kytiček, puntíků...
  • ...pro vás šijí šikovné a pečlivé ruce českých švadlenek
  • šijeme z kvalitních designových látek zahraniční a české výroby
  • hadříky pro vaše malé lotříky ušijeme rádi i na míru dle přání
  • objevte naše RUFLÍKY a PRŤKY – originální retro kalhotky na plenku jen u HAPPY BOOBY
  • veškeré oblečky, čepičky, bryndáčky, kabelušky v tomto obchůdku jsou ušity dle autorského návrhu Happy Booba, děkujeme, že nás nekopírujete

OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI HAPPY BOOBA

Michaela Baštová, Míru 342, Kardašova Řecice, IČO: 02136457, zapsané na ŽÚ města Jindřichův Hradec pod evidenčním číslem 3105/2307/2013/4, datum vzniku živnostenského oprávnění 23.09.2013.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Happy Booba, Michaela Baštová, Míru 342, Kardašova Řečice, IČO: 02136457, zapsané na ŽÚ města Jindřichův Hradec pod evidenčním číslem 3105/2307/2013/4, datum vzniku živnostenského oprávnění 23.09.2013 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou – spotřebitelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.happybooba.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran internetového obchodu umístěného na adrese www.happybooba.cz  (dále jen „webová stránka“). Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“) může kupující provádět objednávání zboží. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Cena nezahrnuje náklady na dopravu, balení a platbu kupní ceny, které hradí kupující. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením, placením a dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu, který obsahuje informace o:
- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku),
- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4. Před odesláním objednávky má kupující možnost zkontrolovat a měnit údaje v objednávce, po jejím odeslání je tato objednávka závazná. Prodávající neprodleně potvrdí obdržení objednávky kupujícímu, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Zboží nabízené prodávajícím je vlastní tvorbou, a proto nejsou všechny varianty nabízeného zboží k dostání skladem. Také dostupnost materiálů používaných k výrobě je omezená. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím proto vzniká až potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím. Prodávající zašle potvrzení neprodleně emailem, pokud je zboží nebo materiál na jeho výrobu skladem u prodávajícího. V opačném případě sjedná prodávající s kupujícím individuální podmínky pro dodání zboží v závislosti na dostupnosti materiálů. Prodávající na požádání kupujícího zhotoví i varianty oblečení na webovém rozhraní neuvedené.

3.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:


- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1107148173 / 0800, vedený u společnosti ČESKÁ SPOŘITELNA, pobočka: Družba, Václavské nám. 16, Praha 1 (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Náklady spojené s dodáním zboží se neúčtují, přesáhne-li cena objednaného zboží částku 3000 Kč, včetně DPH.

4.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy (odeslání objednávky). Pokud kupní cena nebude do této doby uhrazena, kupní smlouva dnem splatnosti zaniká.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající odešle kupujícímu zboží poté, co bude částka kupní ceny zaplacena připsáním na účet prodávajícího.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího a zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů následujících po dni, kdy bylo zboží převzato, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@happybooba.cz. Kupující může pro odstoupení od smlouvy použít přiložený vzorový formulář.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14  dnů následujících po dni, kdy odstoupení od smlouvy došlo prodávajícímu. Náklady vrácení zboží nese kupující. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 20 Kč (slovy: dvacet korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

5.4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu včetně nákladů vynaložených na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím) nejpozději do 14 dnů následujících po dni, kdy odstoupení došlo prodávajícímu, ne však dříve, než prodávající obdrží vrácené zboží nebo mu bude prokázáno, že zboží bylo odesláno. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který byl použit pro zaplacení kupní ceny, ledaže bude domluven jiný způsob úhrady.

5.6. Kupující bere na vědomí, že odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok prodávajícího ze snížení hodnoty zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Pokud zboží vracíte, zasílejte ho na adresu provozovny: Happy Booba, Michaela Baštová, Míru 342, Kardašova Řečice, 37821.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání, případně po jeho avizu zanechaným ve schránce přepravcem. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání ani po opakovaných výzvách, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

CENY přepravy a platební podmínky:

Způsob přepravy:

Česká pošta - Doporučený balík  (pro objednávky do hodnoty  500 Kč včetně DPH) …..….. 69 Kč

Česká pošta – Balík do ruky  (pro objednávky v hodnotě 501–2 999 Kč včetně DPH) …... 115 Kč

Česká pošta – Balík na poštu (pro objednávky v hodnotě 501–2 999 Kč včetně DPH) .….. 115 Kč

Česká pošta Balík do ruky (pro objednávky v hodnotě od  3 000 Kč a výše včetně DPH) ..…  0 Kč

Česká pošta Balík na poštu (pro objednávky v hodnotě od  3 000 Kč a výše včetně DPH) .…  0 Kč

Česká pošta - zásilka na Slovensko (pro objednávky v hodnotě do 3 000 Kč včetně DPH) ..160 Kč

Způsob platby:

Dobírka - Česká pošta: 31,- Kč

Bezhotovostní převod na účet prodávajícího: 0,- Kč

 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí nová a nemá vady.

7.3. V případě, že věc má vady, má kupující právo požadovat bezplatné odstranění vady. Pokud to není nepřiměřené, může kupující požadovat dodání nové věci bez vad nebo výměnu součásti věci. Pokud to není možné, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit. Alternativně může kupující požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy působilo kupujícímu značné obtíže. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo vadu sám způsobil.

7.4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se u zboží vyskytne v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7.5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny: Happy Booba, Michaela Baštová, Míru 342, Kardašova Řečice, 37821.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží převzetím zboží.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9. REKLAMACE A STÍŽNOSTI

9.1. V případě, že doručené zboží je vadné, postupuje kupující dle reklamačního řádu (viz bod 10 těchto Obchodních podmínek).

9.2. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 7.3. těchto obchodních podmínek.

9.3. Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

9.4. Jiné stížnosti může kupující uplatnit na adrese nebo elektronické adrese prodávajícího. Prodávající vyvine maximální úsilí reagovat bez zbytečného odkladu. Se stížností se lze také obrátit na živnostenský úřad nebo Českou obchodní inspekci.

10. REKLAMAČNÍ ŘÁD

10.1. V případě reklamace zašle kupující výrobek na adresu prodávajícího (viz kontaktní adresa). Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém byla při dodávce, včetně přiloženého dokladu o koupi. Zboží nesmí být zasláno na dobírku, v takovém případě nebude převzato. Doporučujeme zboží pojistit.

10.2. Kupující je povinen z hygienických důvodů zaslat zboží k reklamaci pouze řádně vyčištěné nebo vyprané.

10.3. Ihned po obdržení zboží bude zaslán kupujícímu reklamační protokol s informací o tom, kdy bylo právo z vady uplatněno, o provedení opravy a době trvání opravy.

10.4. Vadné nebo poškozené zboží bude opraveno, vyměněno nebo bude vrácena kupní cena (viz článek 7 výše).

10.5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborného používání, ošetřování či údržby výrobků, stejně jako škody způsobené vnějšími událostmi. Na takto vzniklé vady se odpovědnost prodávajícího nevztahuje.

10.6. U zamítnutých reklamací může prodávající účtovat kupujícímu náklady na reklamační řízení.

10.7. O vyřízení reklamace bude kupující informován e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky bude informován o expedici balíku a termínu doručení.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

11.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

11.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícím.

11.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

11.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

11.6. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Údaje poskytnuté při registraci se zpracovávají po dobu trvání registrace. U neregistrovaných uživatelů se údaje v rozsahu jméno a emailová adresa zpracovávají až do doby, kdy uživatel odhlásí odebírání informací a obchodních sdělení. Ostatní údaje budou uchovávány po dobu předepsanou právními předpisy.

11.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

11.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 11.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

11.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.11. Webová stránka prodávajícího používá cookies. Kromě cookies, které jsou potřebné pro fungování stránky, obsahuje stránka také cookies používané k analytickým činnostem, zejména Google Analytics. Použití souborů cookies můžete ovládat v nastavení svého webového prohlížeče.

12. DORUČOVÁNÍ

12.1. Veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronicky na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

12.2. Zpráva je doručena:

- okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

- v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

13. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

13.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

13.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování – Happy Booba, Michaela Baštová, Míru 342, Kardašova Řečice, 37521, adresa elektronické pošty - info@happybooba.cz, telefon 608231363.

Kardašově Řečici, dne 1.1. 2014

ZGZmNDI1